Rate this post

Hướng dẫn các bạn sử dụng hàm IF lồng nhau để xếp loại học lực trong Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, thông qua bài tập cụ thể. Các bạn có thể áp dụng hàm if để xử lý các trường hợp khác tương tự.
Các bạn Subcribe (đăng ký) đê ủng hộ kênh nhé!

Tag: phân loại trong excel, Hàm if trong excel 2013, Hàm if trong Excel, Hàm if, Hướng dẫn sử dụng hàm if, Xếp loại học lực, Xếp loại học sinh, Xếp loại học tập, Excel, Excel 2013

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com